Dětská chodítka

Doporučení české pediatrické společnosti k používání chodítek

Dětskými chodítky se rozumí mobilní zařízení, do kterého se ukládá dítě ve věku kdy se má začít vertikalizovat a učit chodit. Obvykle jde o rám ve výši hrudi dítěte, který je fixo-vaný k podložce opatřené kolečky, uprostřed je závěsné zařízení s otvorem na nohy. Dítě se různě fixuje, aby po uložení do chodítka bylo ve vzpřímené poloze, s volnýma rukama a horní části trupu a hlavy, zavěšené v rozkroku tak, aby se nohama dotýkalo země. V této poloze se může odrážet nožkami a uvádí tím chodítko do pohybu a tak se napodobuje přirozená chůze. Smyslem je navodit chůzi bez zátěže trupem.
Chodítka se u nás objevila asi před 15-20 lety, když předtím byla používána zejména v zámoří a západní Evropě. Od začátku jejich používání se objevovaly kontroverzní názory. Nejprve se zpochybňoval pozitivní vliv na vývoj chůze u kojence ve druhé polovině prvního roku. Hlavní výhrady byly k tomu, že tento způsob obchází přirozenou vývojovou fázi verti-kalizace a mobility. Nebyl prokázán časnější začátek chůze, spíše jsou doklady o opoždění (statisticky ale nevýznamném- viz. Burrows et al.: Do baby walkers delay onset of walking in young children? Br J Community Nurs 2002, 7, 581-6). Dále se poukazovalo na nepříznivý vliv na vývoj páteře, je popisována asymetričnost pohybů dolních končetin v charakteristice chůze, nedostatečný vývoj obranných reflexů při pádech běžných pro pokusy první krůčky (dítě při nich padá většinou lehce na zadeček). Závažné byly popisy neurologických sympto-mů připisovaných používání chodítek zejména spastických diplegií (viz Engelbert R.H et al.: Influence of infant-walkers on motor development: mimicking spastic diplegia? Eur J Paediat-ric Neurol, 1999, 3(6), 273-5) a na druhé straně maskování časných příznaků neurologického postižení kojence, které se diagnostikovalo díky používání chodítek později. Hlavním pro-blémem byl ale nárůst závažných úrazů v souvislosti s používáním mobilních chodítek. V roce 1999 bylo v USA přijato na oddělení intenzívní péče 8.800 dětí se závažným úrazem způsobeným používáním chodítek. V letech 1973-1998 zemřelo 34 dětí v USA na úraz souvi-sející s používáním chodítek (Injuries associated with infant walkers, Zpráva APA, Pediatrics, 2001, 108, 3, 790-2). Řada publikací je o závažném popáleninovém úrazu u starších kojenců a batolat v souvislosti s používáním chodítek (Birchal all: Thermal injury associated with infant walking-aids. Burns Incl Therm Inj. 1988 Jun;14(3):244-7). Z více než 500 odkazů v Medline není žádný, který by přinesl pozitívní zkušenosti s používání chodítek.
Uvedené zkušenosti vedly Americkou pediatrickou asociaci k vydání zásadního dopo-ručení již v roce 2001, které doporučuje zcela zrušit používání chodítek v péči o dítě. V někte-rých zemích je vydán zákaz jejich prodeje a používání (Kanada). V Evropě je publikováno v prosinci 2003 stanovisko Britské pediatrické společnosti s podobným doporučením a navíc přímou výzvou pediatrům, aby na nebezpečí používání těchto pomůcek upozornili všechny rodiče. Nutno dodat, že již v roce 1997 byly vyhodnoceny aktivity ve smyslu preventivních opatření (varovné nápisy, informace rodičům, edukační programy, technické úpravy chodítek-brzdy atd.) a závěr byl, že uvedené aktivity nevedly k poklesu úrazů způsobených chodítky (Smith G.A. et al.l: Babywalker-related Injuries Continue Despite Warning Labels and Public Education. Pediatrics. 1997 Aug;100(2):E1)
V ČR nemáme přesná čísla o tom, jak často jsou chodítka používána. Odhaduje se ale, že asi 20-30% dětí je ukládáno do chodítek. Rovněž nejsou publikovány úrazy dětí v souvislostech s chodítky. Nicméně většina pediatrů ví o jednotlivých kazuistikách, kde je úraz nebo nějaká abnormita přisuzována chodítkům. Výbor ČPS se v posledních 10 letech touto problematikou podrobně nezabýval, nicméně na několika jednáních se o tom diskutova-lo a neoficiálně se přikláněl ke stanoviskům výše uvedeným doporučením ze západní Evropy či zámoří.
Je dostatek informací a podkladů pro doporučení zrušit prodej stávajícího sorti-mentu dětských chodítek a vyslovit obecné doporučení, aby nebyly používány v péči o dítě v žádném věku (vyjma specifických indikací-nikoliv pro kojence a batolata). Hlavní důvody jsou uvedeny ve zkratce v přehledu některých literárních údajů uvedených výše.
Pokud není možné legislativně docílit zrušení distribuce a prodeje dětských chodítek, potom je třeba vyvinout tlak na důrazné varovné označení tohoto výrobku ve smyslu nebez-pečí smrtelných úrazů a závažných vývojových poruch.
Odborné společnosti ČLS JEP vyvinou ještě větší úsilí v informovanosti rodičů a pra-rodičů (letáky a vývěsky čekáren, mediální tlaky, informace v materiálech typu Zdravotní a očkovací průkaz atd.). Jde zejména o odborné společnosti: Česká pediatrická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Ortopedická společnost, Společnost dětské neurologie, Neonatologická společnost.
Česká pediatrická společnost ČLS JEP se hlásí ke koordinaci tohoto úsilí. Vycházíme zejména z faktu, že úrazy jsou hlavní příčinou mortality dětí starších jednoho roku a stoupá i jejich zastoupení v kojenecké úmrtnosti.