"Létání kojenců"

Stanovisko České pediatrické společnosti a¨Odborné společnosti praktických dětských lékařů
k problematice „tak zvaného létání kojenců a batolat“


Obě odborné společnosti upozorňují rodiče, že „tak zvané létání kojenců a batolat“, které bylo v posledních týdnech opakovaně prezentováno a diskutováno ve veřejných sdělo-vacích prostředcích, je pohybovou aktivitou, která je pro děti této věkové skupiny jednoznač-ně riziková. Rychlá změna směru pohybu a velká odstředivá síla při takovém typu „cvičení“ mohou způsobit řadu drobných či větších poranění s dlouhodobými či trvalými následky, kte-ré se mohou projevit i po delší době.
Nejčastější rizika event. přímo poškození, která mohou nastat při „tak zvaném létání“:
1. drobná i větší krvácení mezi mozkem a mozkovnou (lebním krytem)
2. nitrooční krvácení do cév sítnice s přechodným event. trvalým poškozením zraku
3. poškození kloubního vaziva a růstové chrupavky dlouhých kostí následkem nadměr-ného zatížení při držení dítěte pouze za jednu končetinu při prudkých pohybech a rota-ci. Existuje i riziko poškození pouzdra velkých kloubů s následnou poruchou hybnosti a zvyšuje se i riziko úrazů při budoucích sportovních aktivitách dítěte.
4. prudké pohyby v oblasti krční páteře jsou rizikové ve smyslu možných drobných po-ranění, která mohou být patrná až v pozdějším věku a projevit se poruchou hybnosti této části páteři, bolestmi hlavy, atd.
5. existuje reálné riziko vysmeknutí dítěte při prudkých manévrech s následkem těžkého úrazu
Závěr:
Metoda „ tzv. létání kojenců a batolat“patří mezi nestandardní postupy a neexis-tují žádné důkazy o prospěšnosti tohoto typu „cvičení“. Charakter a způsob prová-dění naopak představují pro děti značná zdravotní rizika.
Jsme přesvědčeni, že obě pediatrické společnosti mají dostatek argumentů, aby apelovali na rodiče, kteří jsou zodpovědní za zdraví a normální vývoj svých dětí. Prosíme je tedy, aby tento způsob pohybových aktivit se svými dětmi neprováděli. Pokud budou v této činnosti pokračovat, měli by si být vědomi především morální, ale i právní odpovědnosti za možné poškození zdravotního stavu svých dětí.