Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro očkování proti meningokokovým onemocněním

Meningokoková onemocnění jsou striktně interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gram negativním diplokokem Neiserria meningitidis. Jsou známé klinické projevy onemocnění v rozsahu od asymptomatického nosičství až po závažná invazivní onemocnění. N. meningitidis zůstává v současnosti hlavní příčinou bakteriálních meningitid a septikémií. Tato invazivní meningokoková onemocnění mívají perakutní průběh, kdy k úmrtí může dojít již během prvních 24 - 48 hodin po vzniku příznaků. Onemocnění může být pozdě rozpoznáno pro své počáteční nespecifické symptomy s následnou špatnou odpovědí na léčbu již rozvinutého stádia nemoci. Jedná se o závažná onemocnění, bez adekvátní léčby většinou fatální s rizikem trvalých následků v podobě amputací končetin, hluchoty, mentální retardace.

K očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním je v současnosti v ČR nejběžněji používaná konjugovaná tetravakcína proti čtyřem séroskupinám A, C, W -135, Y pro použití u dětí od 12 měsíců věku a u dospělých (NIMENRIX) nebo u dětí od 2 let věku a u dospělých (MENVEO). Konjugovaná tetravakcína je nejvhodnější z dostupných vakcín pro  zajištění co  nejširší dostupné ochrany zejména při  častém  cestování mladých osob. Složka Y obsažená v tetravakcíně navíc zajišťuje ochranu proti meningokoku séroskupiny Y, která i v České republice způsobuje nejvyšší smrtnost ze všech séroskupin. Další zaregistrovanou vakcínou je rekombinantní čtyřkomponentní vakcína proti séroskupině B, vakcína MenB(BEXSERO) pro použití u dětí od 2 měsíců věku a u dospělých, která je jedinou registrovanou vakcínou proti nejčastější skupině meningokoka (přibližně 75 % případů) vyvolávající onemocnění a úmrtí v ČR. Vzhledem k variabilitě antigenů séroskupiny B, nemůže očkování vytvořit ochranu proti všem meningokokům skupiny B. V ČR se předpokládá u nově registrované MenB vakcíny 74% pokrytí.

Vzhledem  k aktuální  epidemiologické situaci  v České  republice,  kdy  incidence  invazivních  meningokokových onemocnění je nízká (0,5-1,0/100 tisíc obyvatel za posledních 10 let), vstupuje do popředí význam individuální ochrany a očkování rizikových skupin populace. Cílem je zajistit co nejkomplexnější a nejdelší imunitu očkované osoby. Dokud nebude vyvinuta univerzálně účinná vakcína proti všem séroskupinám meningokoků, je doporučena kombinace konjugované tetravakcíny A,  C, W-135,Y a  vakcíny MenB.  Aplikace obou  vakcín je  doporučena v odstupu minimálně 14  dnů,  v případě potřeby lze  aplikovat současně, avšak  do  odlišných míst. K udržení dlouhodobé imunity je  doporučeno u  obou  vakcín  přeočkování. U  konjugované tetravakcíny A,  C, W -135,Y v pětiletých intervalech. U MenB vakcíny jedno přeočkování u dětí do 2 let věku, u osob starších 2 let interval přeočkování není dosud stanoven.

Očkování je zejména doporučeno pro:
·       děti ve věku od 2 měsíců do 2 let proti séroskupině B, aplikace se upřednostňuje v průběhu prvního půl roku života;
·       děti ve věku od 13 do 15 let;
·       adolescenty a mladé dospělé, zejména před vstupem na vysokou školu, zařízení internátního typu a s ohledem na zvážení individuálního rizika (účast na hudebních festivalech, hromadných akcích, pobyt ve velkých kolektivech);
·       osoby cestující nebo plánující trvalý pobyt v zemích s hyperendemickým nebo epidemickým výskytem meningokokových onemocnění;
·       osoby se zdravotními indikacemi:
o  pacienty  s porušenou  či  zaniklou  funkcí  sleziny  (hyposplenismem/asplenií)  nebo  poruchou
komplementu;
o  pacienty po autologní a alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk;
o  pacienty s primárními nebo sekundárními imunodeficity, včetně deficitu komplementu;
o  osoby po prodělané bakteriální meningitidě a septikémii;
o  pacienti před zahájením léčby eculizumabem;

Česká vakcinologická společnost na základě dat surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice, v souladu se současnými poznatky a dostupností vakcín doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republiku:

MenB vakcína:
1) U kojenců ve věku 2 až 5 měsíců aplikace rekombinantní vakcíny MenB   ve třech dávkách s odstupem
minimálně 1 měsíce a přeočkováním jednou dávkou vakcíny mezi 12 a 23 měsíci věku.

2) U dětí od 6 měsíců do 2 let věku aplikace dvou dávek rekombinantní vakcíny MenB  s odstupem minimálně 2 měsíců. Přeočkování se provede:

a) u dětí primovakcinovaných v 6-11 měsíci věku aplikací jedné dávky v druhém roce života,  nejdříve však za
2 měsíce od primovakcinace,
b)  u dětí primovakcinovaných ve 12-23 měsíci věku aplikací jedné dávky v druhém až třetím roce života,
s odstupem 12-23 měsíců od primovakcinace.

3) U   preadolescentů ve věku 13-15 let, u adolescentů a u dospělých: aplikace dvou dávek rekombinantní vakcíny  MenB  s odstupem  minimálně  1  měsíce  na  základě  posouzení  individuálního  rizika,  zejména  před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

4) U dětí od 2 do  10 let věku aplikace dvou dávek rekombinantní vakcíny MenB s odstupem minimálně 2 měsíců na základě posouzení individuálního rizika (nástup do kolektivu, jeslí, společná cvičení s malými dětmi, plavání kojenců a batolat), zejména před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

Kombinace MenB vakcíny s hexavalentni vakcínou či pneumokokovou konjugovanou vakcínou může vést k vyšší frekvenci febrilních reakcí. Aby bylo možno podávat tyto vakcíny zejména ve věkové kategorii od 2 do 5 měsíců simultánně, je možné profylakticky aplikovat paracetamol. Po takovéto profylaxi studie vykazují významně nižší frekvenci febrilních reakcí. Imunitní odpověď po MenB není ovlivněna vůbec a mírný pokles u ostatních komponent nemá jakýkoliv klinický význam či praktické dopady.

Konjugovaná tetravakcína A, C, W-135, Y:

1)  u  preadolescentů ve  věku  od  13  let,  nejpozději  do  15  let  věku  aplikace  jedné  dávky  konjugované tetravakcíny A, C, W-135, Y. Toto očkování by bylo přeočkováním u pre-adolescentů, kteří již byli očkováni v dětském věku meningokokovou konjugovanou či polysacharidovou vakcínou a primovakcinací u těch, kteří v dětském věku očkováni nebyli.

2) Očkování jednou dávkou meningokokové konjugované tetravakcíny A, C, W -135, Y je možné aplikovat u malých dětí, zpravidla ve věku 1 - 2  let s ohledem na zvážení individuálního rizika (nástup do kolektivu, jeslí, společná cvičení s malými dětmi, plavání kojenců a batolat), zejména před nástupem do kolektivu.

3) U předškolních dětí ve věku 5 - 6 roků je možné provést očkování (přeočkování) jednou dávkou konjugované tetravakcíny A, C, W-135, Y, které je vhodné provést za 5 let od aplikace první dávky konjugované tetravakcíny. Toto očkování by bylo přeočkováním u dětí, které již byly očkovány meningokokovou konjugovanou či polysacharidovou vakcínou a primovakcinací u těch, které očkovány nebyly.

4) Očkování (přeočkování) jednou dávkou konjugované tetravakcíny A, C, W -135, Y je možné také u dospělých osob, zejména u mladých dospělých (před vstupem na vysokou školu) a s ohledem na zvážení individuálního rizika (účast na hudebních festivalech, cestování, pobyt v kolektivech).